Upacara Mitoni

PURWAKANING ATUR

Buku Tuntunan Mitoni punika sajatosipun namung kagem nyekapi kabetahan amrih ing adicara Mitoni mboten tumpang tindhih lan saget kelampahan kanthi  rancak.

Dene ingkang dados cepengan pangripto tutunan pumila inggih warisan lesan saking para pini sempuh, lan punapa ingkang kula sumerepi, sesambetan kula ingkang sampun wantawis 50 tahunan lelumban lan leladi ing babagan tata busana rias penganten Gagrak Ngayogyakarta tuwin Solo

Pancen kula pitados bilih panjenengan sedaya sampun sami pana, Ananging tumraping para anem, pemanggih kula babagan tradisi adat Jawi mliginipun Mitoni tentunipun tasih mbetahaken seserepan langkung kathah

Dene buku Tuntunan Mitoni punika isinipun caos gambaran kados pundi punapa werdiipun lan kados urutan-urutanipun upacara mitoni ingkang laras kaliyan, adat ingkang mlampah saha dipun uri-uri wiwt jama kawuri

Nuwun

Ngayogyakarta, 01 juli 1990

Karonce; R.Suwardanidjaja

Sekar Pambuka LANGEN KUSUMA

Pelog Enem : (7-8 ) X 4 = 60

.        .    . .  .        .         .         .   .  .        .  .  .

6         1        2 .1 2 3 .    1        1  .     1. 2 3 1.2.1 6.0

Pam – ba –    gya         ka  –   su  –  geng  –      an

.  .

6        6.1 2 6        5.6.5 3 .    3         3    .    3       5..6.0

Ra –  wuh   –    i  –     pun          pa   –  ra        ta-    mu

2        3         5 . 6 .     2        2    .    2.1 2 3 1.2.1 6.0

Su  – mram- bah        pra    su  –     tres    –    na

3        2.35.6.54 .   2.6.53 2.3.216.5 3 2 3.5..6 .   2.1 2 3 1.2.16.0

mba – bar              ber  –     kah        Da   –     lem          Gus  –     ti

.        .    . .  .        .         .           .   .  .        .  .  .

6         1        2 .1 2 3 .    1        1   .     1. 2 3 1.2.1 6.0

Da –  mel     bi     –      ngah   klu  –    war –    ga

6           6           6         6         6 5 3 5..6 .    2.1 2 3 1.2.1 6.0

La –     ras        do  –   nga    lan       pa  –        mu     –    ji

.         .  . . .       .  .  . .  .  .                  .

6          1        2.123 3.2 1.3 2.1 6 5  .  1.653 2.3.21.0

Ngge- ni –   ra            ngan –               tu     an     –   tu

.

3        5   .   1 653 2   .  .     2 3 1      .    1 2 1 6..0

la  –   hir –  ing         pu  –      tra         ki  –      na   –      sih

Ompak-ompak

1. Riris arda ardane wong lumaksana

Dresing karsa memayu mrih dha raharja

Puja -puji memuji Hyang Maha Kwasa

Amemuji  lahirnya  tan na rubeda

2.  Wohing jambu sak dhompol isine telu

Mesem ngguyu awit bakal mbopong putu

Wohing mindi sak dhompol isi siji

aja lali andedonga marang Gusti

Kinathi Gondomastuti

Pelog  Enem

.         . .        .     .     .

2        3         2      1  /  3   2 6        5   / . 5  6 5 3 2  3   1

Tu – mus    bu  –  ngah           am –   ba        ma –          tur

Pa – nga –   jab   kang            den    se   –   su       –      wun

Tan  su   –  pe      klu      –      war  –   ga       ma      –    tur

___                    ____

2    5       3  / .    2  1  2 1  /. .   1        2  /  . 3 1  2  1 6

Ing        ngar  –     sa       pra     ra  –    wuh           sa    –      mi

Sa –     ben           ri –        na    te   –     kan           we –        ngi

du  –      ma –    teng        pra     ra  –    wuh            sa    –      mi

.            . .         .     .      .

2           3         2        1  /  3    2 6         5  /  . 5  6  5 3 2 3 1

mu  –    ji       so  –    kur             mring  Pa  –   nge     –     ran

mrih     la –     hir –    e                 bi   –   sa       la         –     car

ing –    kang   kas –  du               pa  –    ring     do    –       nga

____             __                        .       .    __.       .  .  .

2    5      3  / .  2  1 2 1 / . . 1      2  / . 3 1 2 1 6

pi    –    ni    –  ta   –    dos     mbo – bot         yek –    tii

tu   –    mus    ga  –    we      bu  – ngah         yek –     ti

da –  mel        bi –    ngah    sa      –  klu  –     war –    gi

___

7       5          7         6  / .  . 5          4  /    . 2    1   2 1

ing –  kang  jang – kep      pi  –    tung      wu    –      lan

la  –  ras    da –    di          pa –   min         ta    –     mba

mi –  la        ra –   wuh      jeng-   an     –  di     –      ka

__         ___          __          __

. . 3      5 / . 5  6   5    3 2 / . .  2    3      1 / .  1  2  1 6

Pa –  nga – jab                la        hir          ba –  su –          ki

La –   hir     da       –         tan     ngu    –  ci        wa  –      ni

Da – mel    mong –          kok      ku   –     la     sa     –      mi

Atur Cecala

Wigatosing  rebag kenging sami ngadani upacara Mitoni  :

1)       Tiyang

2)       kang ngandheg jangkep 7 wulan punika, titi wanci nglahiraken kagungan penggalih asring ajrih manahipun, menapa-menapa mboten keleresan, yen kagungan panyuwunan kedhah kelampah. Pramila kagem ngawekani sedaya wau tiyang Jawi lajeng ngawontenaken “wilujengan”

3)       Tiyang ingkang ngandheg jangkep 7 wulan punika, wancinipun ponang jabang bayi kathah polah ipun, ingkang lajeng mahahani nboten mapan ing papan sanyatane, contonipun wonten kedadosan jabang bayi wau malang , ugi saged ndamel kirang sakeca tumraping sliranipun ingkang nembe ngandheg.

4)       Miturut gotheking ngakathah wonten kedodosan ingkang nggumunaken. Gampilipun, sanadyan kapenggalih mokal. Awit nate kedadosan nalika jangkep 7 wulan bayi ing kandhegan saged musna … ical, mboten dingertosi dunungipun

5)       Pemanggih kula tiyang ngandheg kedhah saged nampi kawicaksananing Pangeran, tegesipun rumaos bingah saha atur panuwun ing ngarsaning Pangeran, awit dipun pitados pinaringan momongan (nggadhuh). Pramila panyuwunipun ingkang dipun paringaken sampurna, tegesipun yen mijil priya mbok inggiha ingkang bagus lan pideksa, dene yen mijil wanita ingkang endah lan mranani, ingkang tumus ing tembe saged nyambet sejarahing lan kembanging kulawarga, sarta saged mikul dhuwur mendhem jero

Ananging dados pemut bilih tradisi adat setunggal daerah satungal lan satunggalipun mboten sami. kados gagrak Ngayojakarta. lan gagrak Solo. Sanadyan ingkang dados underaning prekawis  tetep sami

Pramila pemanggih kula murih mboten tumpang suh. Lan campur bawur, kang tundhonipun ngicalaken maknanipun, kepara badhe ngrisak kabudayan ingkang adi luhung. Awit urutan upacara sampun mboten sami, menapa malih srananipun, kadosta sajen lan sanesipun.

Kanthi bab pniuka  menggahing tiyang jawi  lajeng damel sarana: “sugengan/ slamtean”, kepara lajeng lajeng roncen dados satunggaling upacara. Liripun sedaya pupnika kagem damel paseksen dumateng sedherek-sedherekipun utawi tangga tepalih, murih sami tumut cawe-cawe amrih saenipun dumateng calon bapa lan biyungipun wau.

Pemanggih sanes ngendikakaken mitoni punika pinangka mbangun pasederekan sakiwa tengenipun, murih suka paseksen. Liripun sampun ngantos wonten tiyang ingkang gadhah panggraita ingkang mboten sae. ingkang tundhonipun saged ndamel osiking manah, ingkang tundhonipun saget mahanani kawontenan keluarga wau ingkang boten sae utawi mboten tentrem.

Ing wusana punapa ingkang kula aturaken punika tentun tasih kathah kekiranganipun, mila kanthi andhap asor kersaa  paring panyaruwe, paring wewarah, kanthi nglenggana  kula matur nuwun sanget. Lan mboten kesupen kula namung saged caos atur panuwun.

I.  PERANGANING ADICARA MITONI

Tataran sepisan: “Adicara Pambuka “

1.       Pambuka Siraman (sambutan saking ingkang kagungan kersa, langkung prayogi yen dipun bukani ngagem Kidung/tembang macapat )

2.       Sungkeman (nyuwun pengestu Rama-Ibunipun tuwin Eyangipun, langkung sae yen kairingi kekidungan/tembang macapat ).

3.       Doa pambuka siraman ( Sembayang, Gema Illahi / yen perlu)

Tataran kaping kalih: “Adicara Siraman”

1.       Adicara punika anggenipun ngadani mboten sami kaliyan siraman calon pengantin, ananging dipun sirami sareng kakung tuwin putri

2.       Dene ingkang mbukani nyiram Ibunipun ( pihak kakung), lajeng Ibu mara sepuh, nembe ibu-ibu sanesipun, gunggung 7

3.       Mecah kendi,katindakaken ingkang nyepuhi wekdal semanten

4.       Nggirah sruwal/kathok nglebet, katindakaken calon biyungipun

Tataran kaping tiga: “Adicara Gantos Busana “

1.       Ing adicara gantos busana punika rambah kaping pitu (7). Dene salebeting gantos busana sedaya ingkang rawuh kasuwun kersaa nyempuyung,  krana saur manuk yen kadangu ingkang ngembani adicara wau, inggih punika nalika dipun adani gantos busana, wangsulanipun: “dereng pantes”, Nanging yen sampun gantos kaping pitu  ngendika “sampun pantes”

2.      Adicara Medot Janur, katindakaken dening calon bapa

3.      Adicara Brojolan, tumindakipun rambah kaping 2, ingkang nampi calon eyang-eyangipun

4.      Adicara dahar kembul, calon bapa lenggah jejer garwanipun, dene ingkang kakung ngladosi punapa ingkang dipun remeni garwanipun,   lajeng dahar jenang procot sesarengan

Tataran kaping sekawan: Adicara Dodol Dhawet “

1.      Adicara Mande Dawet, tumindakipun ing emper dalemipun. dene ingkang ngladosi calon eyangipun, kanthi arto kreweng

2. Adicara panutup

1. Bab Sajen-sajenipun

a) Sajen siraman :       1) Tumpeng robyong

2).  Jajan pasar

3).  Klasa bangka

4).  Ayam jaler/jago

b)  Sajen busana,        1)   Jajan pasar

2.)  Tumpeng robyong

3.)  Tumpeng pitu

4.)  Jenang abang

5.)  Jenang putih

6.)  Jenang plirit

7.)  Jenang palang

8.)  Jenang baro-baro

9.)  Jenang procot

10)Sangga buwana ( itip goreng )

2.   Pirantos sanesipun:

1)       Cengkir gadhing 2 iji, dipun gambari Dewi  Sembadra dan Raden Janaka utawi Dewi Kumaratih saha Dewa Kumajaya

2)       Cowek, lan wijikan  serta serbet    = 2 Janur  lan empu kunir.

3)    Nyamping lan kemben, kathahipun pitu, motif ipun sumangga, ingkang baken sampun ngagem “motif parang”, prayoginipun  jenis semen utawi ceplok, kang kedah wonten nyamping saha kemben lurik tenun, nyamping motif “lasem”, dene kemben motif “dringin”, sokur wonten tenun lurik “slarak kandang”. Prayogi sanget dipun terangaken werdinipun nyamping wau.

4)       Unjukan Dawet lan kreweng (gatosing arta mundhut dawet)

6)    Mori cacah ipun kalih (2), kagem busana Siraman

7)    Slendang cacah ipun kalih (2),kagem upacara brojolan

8)    Senik lan selendang,  kagem mande dawet

9)    Payung satunggal (1) , kagem upacara dodol dhawet

10)   Lemek siraman saking ron-ronan: ron dhadhapsrep, ron koro, ron apa-apa, awar-awar, lan alang-alang.

11)   Lemek gantos busana: klasa bangka lan banguntulak (5 warni )

12)   Busana Mataram jangkep, kagem busana calon bapa

BAB TATA LAMPAHING  ADICARA MITONI

A. Tataran sepisan: Adicara Siraman

1.       Toya ingkang kaagem siraman kedah toya sumber / tuk, kapundut saking 7 (pitu) panggenan, Kenging punapa kedah mundut pitung panggenan, Ngendikanipun tiyang yen badhe reresik lan saged resik saestu kedah nyuwun tulung ing sanes, kejawi wonten ingkang ngendikaken bilih wicalan pitu (7) kapendet raosipun dados pitu-lungan, dados werdinipun nyuwun pitulungan dumateng tangga tepaliih ( perkawis bab punika kula sumanggakaken ). Dene Toya werdinipun; pinangka pralambang angenipun kagungan niat anucekaken putra ingkang kakandheg lan ingkang ngandheg , inggih kawastanan peningka sesuci,

2.       Dene ingkang dipun sirami inggih punika; calon Bapa lan calon biyung, kanthi busana siraman, inggih punika ngagem nyamping mori pethak. Anggenipun lenggah sami jejer ( sisihan).

3.       Lemek lenggah saking ron-ronan maneka warni kadosta: ron dadapsrep, ron kara, ron apa-apa, ron awar-awar, suket alang-alang, tuwin gelaran klasa bangka.   Werdinipun pinangka srana murih tebih ing rubeda kalis nir ing sambe kala.

4.       Ingkang sami nyirami sedaya Ibu-ibu kedah namung 7, kanthi tetimbangan saged dados tuladha sugengipun (dados mboten kedah eyangipun, utawi ingkang tasih jangkep. Pramila sanajan randha, yen mila saged dados tepa tuladha gesangipun punika langkung prayogi )

5.       Tata cara nyirami: anggenipun ngguyur setunggal siwur saget ngguyur kalih-kalih ipun, mila kedah ngguyuripun kanthi cepet,. ingkang dipun kajengaken supados lahiring jabang bayi sageda gangsar/cepet kados ilining toya wau. Kathahing guyuran saget rambah kaping ; 3 utawi 5 ugi saget kaping 7.

6.       “Siwur” ingkang pinangka cidhuk kagem ngguyur, kadamel saking kelapa wetah, dene perangan ngandap dipun bolongi.

7.       Ingkang nyirami kantun piyambak, dipun sebat “muloni”; tumin-dakipun; maringi konyoh mancawarna kanthi waradin, saking pasuryan ngantos dumugi sukunipun. siraman kapungkasi ngagem toya kendi, kanthi urut-urutanipun; pasuryan, kagem kemu, lajeng talinga, lan  asta, tuwin  sukunipun (kados yen sesuci badhe sembayang/wudu), lajeng kendhi pratala wau dipun pecah/kabanting

Pemut: Anggenipun “muloni” sageda paring sembogo umpami: “ndak suwunke marang Pangeran ingkang murbeng dumadi, jabang bayi kang sira kandhut bisa lahir kanthi lancar, yen pria bagus lan pidegsa. dene yen wadon endah marak ati. mbesuk bisa gawe aruming keluarga, lan migunani tumra-ping agama munggahing nusa bangsa”, katindakaken saderengipun mecah kendhi. Semanten ugi nalika kendhi kabanting pangandika: “slamet-slamet-slamat – lancar”

Ngendikanipun para pini sepuh; yen samangke cucuking kendhi tasih wetah, jabang bayi lahiripun kakung.

8.  Adicara salajengipun nggirah celana, kang nggirah sisihanipun. Ngendikanipun para pini sepuh, pinangka tanda anggenipun kagungan raos tresna asih saha bekti dateng kakungipun

B. Tataran kaping kalih : Adicara Gantos Busana

1.       Adicara gantos busana, sajatosipun mengku wigatos bilih tiyang estri ingkang ngandheg/nggarbini sepisanan, kathah-lathahipun tentu kagungan panyuwunan ingkang maneka warna ( asring lucu-lucu). Pramila adicara gantos busana ingkang ngantos rambah kaping 7, sasmitanipun tiyang ingkang kagungan pepinginan ingkang neka-neka . lan kagungan roas mboten keleresan .

2. Padatan nalika nyamping lan kemben sampun dipun agem, ingkang mandegani mundut pirsa; “sampun pantes menapa dereng”, lajeng kasuwun sedaya sami  paring wasulan “dereng pantes”, ngantos rambah ambal kaping enam. Dene gantos ingkang kaping pitu (ngagem lurik), pitakenan mau sami, nanging anggenipun mangsuli kedah ngendika; “Sampun pantes”.

Pinangka pemut; nyamping saha kemben sabibaripun kaagem lajeng kaplotrokaken mengandhap dhawah ing kiwa tengening suku, pinangka  “susuh utawi kagem angrem”

3. Motong janur. Sarampun nipun gantos busana, lajeng kaparingan kendit saking janur. Pramila ingkang mandegani paring tanda kaliyan calon Bapa, kersaa enggal ngiris janur wau. Lan sabibar ngiris janur wau kanthi cepet mundur 3 langkah lanjeng mlajar. ngendikanipun paring sasmita ing mbenjang lahiring jabang bayi saget cepet kados plajaring Ramanipun wau

4. Brojolan. Tumindakipun brojolan rambah ambal kaping kalih; sepisan cengkir ingkang wonten gambaripun kabrojolaken lan katampi calon Eyang putri saking ingkang putri, kalajengken brojolan kaping kalih katampi Eyang putri saking kakung. Sasampunipun cengkir katampi para Eyang putri lajeng sami anglela-lela pindha anglela-lela putunipun estu, Tumuli kasarehaken ing pedaringan ingkang sampun kacawisaken ing lebet dalem .(proyogi anggenipun nglelo-lelo katembangaken)

Miturut gotheking tiyang kathah, bilih brojolan sepisan yen ingkang medal cengkir gambar R.Janaka, ing mbenjingipun badhe lahir jaler, dene yen gambaripun Dewi Sembadra ing samangke badhe lahir wanita.

5. Dahar kembul, caranipun inggih punika: Calon Bapa lenggah njejeri ingkang garwa (istri), dene ingkang garwa ngasta ajang cowek, ingkang kakung ngladosi menapa pamundutipun ingkang dipun remeni garwanipun dipun ladosi. Sasampunipun lajeng sami

dahar kembul sarengan, pungkasanipun dhahar, lajeng dahar  “jenang procot

C. Tataran kaping tiga; Adicara Dodol Dawet

Adicara Dodol Dawet. katindakaken mapan ing  emper griya/tritisan. Dene ingkang mande Eyang Putri lan Eyang Kakung Mayungi garwanipun. ( saking ingkang kagungan damel ). Eyang putri ngladosi para tamu anggenipun sami mundut dawet kanthi arti kreweng. Pramila para sederek ingkang sami rawuh kasuwun kersa sami rame-rame ngombyongi mundut dawet. Awit mande dawet pinangka werdinipun anggenipun kagungan pepinginan, sageda ing tembe putranipun ugi enggal dewasa lan pajeng

Pepenget mliginipun kagem calon Bapa lan Biyungipun

1.       Ing nembe wawrat mboten kening cundhuk sekar, cundhuk jungkat, ngagem sengkang / cincin. Watakipun kandheg

2.       Kersa ngunjuk jampi lempuyang saben wolung dinten, utawi ing dinten sabtu utawi dinten rebo. Punika badhe ndamel kiyating badan

3.       mBoten kenging nedha ulam loh

4.       mBoten kenging nedha duren, lan maja, awit saget anggogrokaken kandhungan

IV.  Madosi ingkang dados Werdinipun

Mila kasinggihan bilih kabudayan Jawi estu luhur, liripun sedaya tindak lan tanduk, punapa malih babagan pepinginan lan kekudangan dumateng para putra-putranipun mboten nate kawios, nanging kanthi pasemon-pasemon kang mengku samudana, kados lambing ingkang dipun agem wonten adicara Mitoni punika

Mila yen putra kang nggarbini sepisanan sampun jangkep pitung wulan  dipun “slameti”,  ingkang karacik dados satunggaling upacara, kadosta, Siraman jamas ngagem toyo 7 tuh/sumber, ingkang dipun paringi sekar setaman. Kang  kaagem lenggah siram, kapendhet saking ron-ronan ingkang maneka warni; kadosta ron dhadhapsrep, ron apa-apa, ron kara, lan ron awar-awar, lan ugi alang-alang. Ingkang sedaya wau pinangka lambang ingkang werdinipun pinangka panyuwunan. ing samangke dumugi titi wanci lahiring jabang bayi kaajab lancar mboten wonten alangan satunggal punapa, pramila srana wau kakajengaken pinangka srana anggenipun nolak sesuker

Kejawi punika kenging punapa ingkang sami nyirami cacahipun kedah cacah ipun pitu (7). Ngendikanipun kapendet saking wicalan pitu, ateges “pitulung”, kajengipun bilih sedaya tiyang ingkang kasuwun nyirami ingkang paring pitulung.  Semanten ugi toya ingkang kaagem siraman, kang dipun paringi sekar Sritaman. Werdinipun bilih toya kapenggalih saget dados srana damel resik ing tata lahir, lan ugi suci ing tata batin.

Dene toya kang dipun paringi sekar sritaman, mengku werdi kinarya damel resik utawi sucining toya. Contonipun; kamar / pedaringan dipun sebari sekar, kinten kula papan mau badhe mahanani daya / raos ingkang benten, dados wingit/sakral.

Pramila kapenggalih dereng cekap, toya wau kacemplungi kelapa ijem. Liripun bilih toya kelapa saget damel tawar menggahing sesuker/sesakit. Mil kapitadosanipun para pini sepuh, bilih toya ingkang kagem siraman wau dipun wastani “toya prawitasari” inggih toya ingkang saged mahanani gesang ayem lan tentrem.

Kejawi punika cidhuk kemawon saking siwur, kadamel saking kelapa ingkang tasih wetah, kepara sisih ngandhap kabolongi. Ngantos menawi toya wau kacidhuk saget telas dereng dumugi kasiramaken. Mengku kekajengan supados anggenipun nyiram langkung cepet. Werdinipun pinangka lambang ing samangke lahiring ponang jabang bayi sageda cepet kados ilining toya wau.

Pramila tiyang ingkang kersa nyirami, tentunipun tiyang ingkang sae / tresna. Dene adaty siraman punika pinangka dados lambang katresnan antawisipun bapa-biyung dumateng putranipun, sementen ugi dhumateng tangga tepalih.

Dene jangkepipun srana tasih lajeng yasa “sajen” ing maneka warni. Liripun kagem memule para leluhur, sarta ingkang sami anjagi lingkungan. wonten ingkang mastani kang mbaureksa utawi anjagi tiyang lan papan padunungan.

Keinging punapa sajen kadamel maneka warni, nalaripun amargi dereng ngertos kareman ingkang mbaureksa. Dene sajen-sajen wau wujudipun wonten ; “tumpeng robyong”, inggih punika sekul ingkang kaentha-entha gunungan, karacik salebeting cething, dipun paringi tigan lan lombok abrit, tuwin brambang lan trasi, katuncepken pucuking tumpeng wau, lawuhipun gudhangan pepak. Pangentha-entha gunungan wau, kados dene pipindanipun papan wau papanipun para leluhur. Dados gampilipun tumpeng pinangka srana caos dhaharan katur para leluhur ingkang markarya redi meru, inggih ingkang jagi jagad raya.

Wonten “Jajan pasar”; punika klebet jangkeping sajen, ingkang wujudipun maneka warni cacahipun lan raosipun, saking sawernining woh-wohan pala gumandhul lan pala kapendem (salak, jambu, dhondhong, rambutan, sawo, nanas, tela pendem, tela kaspa, gembili lan sanes-sanesipun) ugi sawarnining dahar para tiyang kina kadosta; tiwul, rengginan, gethuk, jadah, wajik, kelak-keling, roti kulmbeng lan sanes-sanesipun. dipun racik dados satunggal kaliyan pisang Raja ayu, Pisang Raja pulut, klapa wetah, Kinang. lan ugi jlupak (senthir), umpluk isinipun uwos lan tigan, ugi umpluk kaisi kluwak, bawang lanang, mboten kesupen. Ugi kendhi alit lan pengilon, tuwin jungkat.

Sajen sanesipun inggih punika jenang-jenangan, ingkang maneka warni, inggih raosipun, wonten legi, gurih, anyep lan  sames-sanesipun. Kados antawisipun  jenangan wau:

1.       Jenang pethah. Kadamel saking uwos kadamel jenang  disanteni,

2.       Jenang abang, jenang punika kadamel saking uwos kadamel jenang diparingi gendis jawi

3.       Jenang baro-baro, jenang punika kadamel saking katul diwuwuri parutan klapa, tuwin sisiran gendis jawi

4.       Jenang palang, bubur abang, dipalang jenang putih

5.       jenang plirit, jenang sepalih abang sepalih putih

6.       Jenang procot, jenang ingkang kadamel saking glepung,

nglebetipun diparingi pisang raja, kaentha-entha bayi.

Dene werdinipun jenang-jenang punika dados lambang raosing manah, inggih ingkang warni abrit dados pinangka wilujengan raosing Bapa, dene warni pethak dados wilujengan raosing Biyung.

Dados gampilipun, sajen punika satunggaling srana caos atur panuwun katur para leluhur ingkang sami njagi gesangipun. Dene ingkang awujud tumpeng lan sanesipun dados pralabang dados srana caos daharan para leluhur, pangajabipun kang sami njagi wau kasuwun sampun ngganggu, nanging sami rerencang njagi katen-treman. Nanging ugi dados lambang manunggaling kawula Gusti.

Ing adicara siraman, wonten konyoh manca-warna, konyoh punika kados dene kosokkan inggih pinangka sabun. Konyoh kadamel saking glepung uwos kacampuri kunir, lan kadamel warna-warni; pethak, abrit, jene, ijem, biru. ingkang werdinipun; pinangka tolak bala, inggih kaagem ngicali sesuker. Kejawi punika wonten ingkang ngendikan saget mahanani daya ingkang andayani, pindhaning cahya ingkang sumunar.

Lemek kagem gantos busana inggih punika; klasa bangka, tuwin bangun tulak ( 5 warni),  werdinipun mugi kakang kawah adi ari-ari, inggih kadang sekawan gangsal pancer ingkang nunggal raina. tansah ngamping-ampingi.

Kanthi makaten mangga adicara Mitoni lajeng dipurwakani

Gambar conto; antawisipun

Upacara gantos busana kang sepisanan


Gantos salajengipun: ngegem semekan sutra, nyamping Sido Asih Jogya

Gantos kaping pitu; ngagem nyamping lan semekan lurik

Salajengipun gambar medot janur

Gambar upacara “brojolan”

Lajeng sami dhahar kempul… kakungipun ngladosi

Asmaradana

Pelog Bem

1          2           3           5          5           5         5 . 6 5 .0

Dhe – dhep   ti –      dhem  mre –   ba –    wa –   ni

A  –    sen –   dhu    na –    nging   a    –   ri –     rih

Tre –  nyuh    te –    kan     jro –     ning    a   –   ti

.           .          .   .         .            .

5          1          2         2  3        1           1          5        6 . 5 .0

kang   pu –  tra       man – jing      ka –    wur –  yan

Pa –   ring –  i  –       pun    sab –   ta       ta –     ma

Nam – pa    sung –  kem – e         kang  pu –     tra

3            2          1          5            3         2   3 1        3 . 2 .0

Nga  –  bek –  ti      Ra   –    ma       I   –    bu –   ne,

Keng   Ra  –  ma    ma  –    rang   pu    –  tra –   ne,

Ga –    we      le –   geg       peng – ga –    lih  –   e

5           5          5          5          5         5          3   2 3 . 5 .0

tu –     mung-kul    sung -kem  ing       pa  –    da

si  –     ra     den    pa –    dha    was – pa  –    da

ngan – ti      tan     bi –     sa     ku –      me –    cap

2            2          2          2          2            3 . 2  1 1 .0

nu –    ha –    ni       pa   –   u  –      ger      –    an

nam – pa      ber – kah –   ing      Pa       –     ngran

ga –    we     kem – beng  ing      was    –      pa

1           2         2           2          2          2         3 . 5 3  2 .0

Pi –     wu –  cal –     ing    pi –     ni      se –     puh

tang – gap   sar –     ta      kang  mi –    tu   –    hu

tu –    mus   do  –     nga   lan     pa  –   nges –  tu

1           6 6 6 6 2         3 . 2 1 .0

Mu – rih        ka  –    lis       sam – be     ka   –    la

ja      ngan –   ti        pe –   gat       ka –  lres –    nan

mrih  la      –  hir       si  –    ja –     bang   lan –    car

15

Sekar kagem selingan Siraman

Kinanthi Mangu

Slemdro Manyura

. .         .         .        .       .   .         .     .

6        1        2        2        2       2       2  1 2 . 3.0

Si  –   ram   Ja  –   mas    da –  dya       la   –      ku,

Mu –  ga      ka –   te –     kan   se –      dyan –    mu

.          .                                 .

2         1        6        6         6 1 6.5 3 2 3 2.3.21.0

nggon-mu   ngga – dhang wong   kang    si  –     git

Ri –     na     we –    ngi      nggon- mu     mu –    ji

.         .        .         .         .        .   .     .    .        .   .

2       3        3        3       3       3  2 2  3 2 .1 6.0

Ri –   na      we –   ngi    tan –  sah      mu –     dya

Bi –   sa –     a       da –   di       ra –     har  –    ja

.         .           .    .

6           1        1 . 6 1  2 6       3         2  1 3.0

nggon – mu     mba  –  ngun   u –     rip        ja  –    ti

Ndak    su –     wun  –   ke     mring Hyang Wi –    di

.       .    .

3           5        6      1      1   2 6 . 5 3 2 3 2.1 6.0

Na  –    dyan   kor- ban   ji     –     wa          ra –     ga,

Nggon-mu      pa – dha   mba –     ngun      bra –   yat

6 1        2         2        3        3        2 1 2.3.21.0

Tu –  mra –  pe       ka –    tres –  na       ja  –     ti

Be –  suk     te –     kan     ka –    ki       ni –      ni

Dhandhanggula Temanten Anyar

Slendro Mayura

.          .          .         .          .           .           .          ..

3         6         1        1         1         1         1          2          3         3  .0

A –   na     ki –  dung ke –  ka –  dang per – ma – di,

Po – nang ge – tih     ing   ra –   him   a –    we –  ngi,

.         .            .   .      .         .          .          .           .        .   .       .   .

3        3          3  2 2        2         2         2          2       2  1 2. 1.0

a –   mong tu –  wuh ing    ku –  wa –   sa – ni  –   ra,

a –   ngro -wang-i     Al –   lah    kang Ku – wa – sa,

.          .         .          .         .         .  .

6          1         1        1         1        1        2 1 6 6 .0

nga – nak – a –  ke    sa –  cip –  ta –    ne

an –   da –  dek – a –  ke    ker – sa – ne,

.            .           .            .         .           .         .   .

1           2           3          3         3          3        1  2.0

Ka –   kang ka –   wah pu –  ni –   ku

Pu –   ser    ku –   wa – sa –  ni –   pun

6           6         3          3        6 1       2 1 2      3.5 3 2.1..0

Kang ru –  mek – sa    ing    a –   wak  ma – mi,

Ngu- yu –  ngu – yu     sem -ba – wa   ma –  mi,

3        3          3         3        3        3 5 3 3.0

a –   ne –   ka –  ka –  ken  se –    dya

Nu -rut –    i       ing   pa – ne –   dha,

2        2          1          3        1  2 1.2 1 6. 0

pan ka –   wu –  sa –  ni –    pun.

Ku – wa – sa –    ni –  re –    ku

3           3          3          3          3         3        3        3

a –     dhi    a –     ri –     a –    ri      I  –   ka

Jang-kep   ka –   dang ing – sung pa – pat

6          5     3.5 3 2 1 1       1       1       1       1        1        2        3       3.0

kang ma-yung –    i     ing   la – ku    ku – wa – sa – ne – ki.

Ka –  li  –  ma  –    ne   pan -cer wus da – dya  sa – wi – ji,

6 1         2        1         3        5 3 2 2.0

nge- nak – a –   ken   pe –  nga –   rah

nung- gal  sa – wu  – jud    ing  –   wang

Dhandhanggula Kayut

Pelok Pt Bem

.          .          .         .           .         .          .         .            .            .

1        1        1       1   .     1       2        2        2         2          2.0

Yo –  ku       ka –  dang    ing –  sun    kang   u –      mi –     jil,

Bo –  bok     pi  –   tu        man- ca –   war –   na       neng – gih

.           .   .   .      .          .

2        2 .1 2 3        1   .    6        5       5       5       5   .    5.0

sa –    king       mar –  ga      i –      na      sa –   reng  sa –    mya

Ma –  nung –    ga  –   ling    cah – ya      kang  su –   mu –  nar,

.           .          .           .            .           .         .    .  .

1        2        2         2    .     1         1       1. 2 1 6.5.0

sa –   di –      na       a   –      wor     eng – gon     –     e

ne –    la –   ki         ka  –     dya     ang –   ga     –      ne

.           .           .         .             .  .  .          .   .

6         1         1    .    1       1          1.2 3 2.1.0

Se  –    ka –    wan      ka – dang –      i –        pun.

De –    wi       Ra –     tih    sa –       tu    –       hu

6         5        6         2 1 .     1         1        1       1 6 6 . 1 .0

Ing –    kang  no –     ra            u –      mi –    jil      sa –    king

a   –     lang – a  –      lang        go –    dhong  ke –   lu   –  wih

1          2        2     .     2        2        2       2.0

mar –   ga  –    i     –     na      pu –    ni –    ka

Leng – gah     I    –     ra       sang    Ret – na,

1         6 1         2 3 .    1.21 6.5.0

kum –  pul –  e          lan         ing  –      sun

Pe –     nga –  jab      sa    –      tu     –    hu

1        2        2        2    .    2       2        2       2.0

da –   dya     mak – dum    sar –  pin     si –   ra

Pa –   nu –    lak  –   e        sam – be      ka  –   la

1      2.12 3         1   .   3      5      5      5    .   5       5       5.65 3.2.0

We – wa –  yang  –   an     ing   dzat  re –   ke     da –  dya     kan – thi

Si – ni    –  ram        glis    se –   kar   se –   ta  –  man  kang   wa –  rih

5          6        1    .    1        1        1.65 6.1.0

sa –      pa –    ran      dha –  tan      pi –        sah

Ra –    ha   –   yu       Sla –  met     gan  –     car

Dhandhanggula  Rencasih

Slendro Manyura

.           .  .      .  .  .  .       .

3         3         3        3 . 0    3       6       1         1 2 2.3.2 1 1. 0

Si –  ram   ja – mas  ki –  nar – ya    me –   mu –    ji,

Bo – bok   pi –  tu    man – ca- war – na     neng – gih

.           .     .       .  .  .                                            .          .   .      .  .  .   .

1         2 . 31.2.1 6 5.3.0  3          6       1        1 2 2 3 2 1.6 653.0

Kun – juk   Gus –    ti     kang  a –  kar – ya    ja    –    gat.

Ma –  nung-gal       ing  cah – ya   kang su –  mu –    nar,

3     .     2           1         6    .   1        2 3 3 5 3.2.1.2.16.0

Kan –  thi     do –  nga  pa –  mu –   ji  –     ne

Ne –    la –    ki      ka – dya   ang –  ga –    ne

.            .           .         .  .        .  .   .  .

6         1          1         1       1 2 2 3.2 1.6 6.5 3.0

A  –  mrih   bi –  sa    ra    –  ha   –    yu

De – wi      Ra – tih    sa –    tu   –     hu

3    .    2        1       2.3.21 .    1          1           1    .     1 6 1.0

si  –  ram   ja –   mas    kang meng-ku      wer –   di

a –    lang- a –    lang   go – dhong ke –   lu –    wih

3           3         3        3        3    .    2 1 2.1 6.0

Ngre – si –   ki      ji –  wa    ra –     ga.

Leng – gah  i –    ra    sang ret –   na

1           2     .     1           2 3 3.2 1.2.1 6.0

Mrih   ten –  trem  ra  –    ha  –   yu

pe –   nga –  jab      sa –  tu   –    hu

6 1 2 3         3        3         3        3       3 .0

Mi –  la      to –   ya   kang ki –  nar – ya

Pa – nu –   lak –  e    sam – be   ka –  la.

3        3        3 5 3.2.1.0    3         2        1         6 .     1        1         1       2.3.0

Nu – cek – a – ken  nggen ngan-dhut wus   pi –  tung  sa –  si

Si –  ni –    ram glis    se –   kar   se –  ta –   man kang wa – rih.

3        3        3       3 5 3.2 .    2 1 6 1.2.0

Mu – gi   la – hir –     e      lan –    car

Ra -ha –  yu   Sla –   met    lan –   car

Mijil  Rara Manglung

Pelog  pt – 6

.          .        .         .                    .        .        .       .  .     .

1          1       1        1    .    6        1       2       3      2 1 2.0

Dhuh   Pa –   nge – ran      Ing –  kang   tres – na    a –    sih,

Mi –     to –    ni     meng – ku      sas –   mi –  ta      a  –    di

.

1         6        5         3     .     2  1 .   2  .  0

Sa –    ha      kang    ku   –     wa  –     os

Pra –  lam –  bang    sa    –     yek –    tos

.        .   .      .  .   .      .

1       2  3 3.2 1 1       6      5      3       3      3      2.1.0

Am – ba        sa   –     mi     ne –  dya  nglu – hur – a  –  ke,

Ang -gen –    nya      ngan -deg  wis   ce –   pak   lek-  e

2         1       2         3   .     2       1       6 1       2 3 3 . 0

Lan –  ta –   ran      a –      di –    ca     ra      pu –    ni –    ki

Mba – ba –  ra        pu –    tra     tan    ngu – ci   –   wa –  ni,

2        2         2         2         2        2  . 0

ing –  kang   mra –   tan –   da –    ni

ja  –   ler       es  –     tri       sa  –   mi

2       3        5         5          5  6 5 . 3  2 . 0

a    –  sih     tres –   na        tu  –        hu

ha –   mung pu –     ji         so  –        kur

Sekar Panutup

Sekar Pangkur Paripurna

Slendro  Pt Sanga

1 . 2 2        2        2   .    2 . 1 1.235 .   2       2.321616.0

Pur   –  na       sam –  pun    a  –       di             ca    –  ra

Pa    –  ra       Ra  –   wuh    kang     su      –    tres –   na

2       2      3    5.3232 .  2     2      2     2 1 1.23 1.321 65 .65.0

kang ki – nar – ya           do – nga  sa –  ha      me  –   mu   –  ji

su-mang-ga     a      –     di  – ca  – ra –  ka  – pung –   ka    –  si

.          .          .          .    .         .                                         .

5        6 . 1 1        1        1  2 1 6 5 .    5          5 . 6. 10

Ang-  gen  –     nya   nyu  – wun         pa       –   nges  –   tu

kra –  na           mun – juk      mring   Hyang     A     –    gung

.            .           .              .     .

6         1          2         2        6 .1 6 1 6 5 .  2        2.3 2 1 6 1 6.0

Kang  den –    kan – dhet      ra                  har  –   ja

pun     kla –   pah       kan –   thi                 pur   –  na

.         .        .       .         .      .       .            .

2        2      2     2   .   1     1     2     6 . 1 .  5      3. 21235 .  2  52321.0

kang ka – ku- dang da- dya bo – cah    kang u  –           ta-  ma

pa –  ring- i – pun  do- nga  pa – nges – tu    klu –         war- ga

2         2       2         2    .    2.1 1.235 .    2        2.321616.0

bek –  ti       mring  wong  tu    –   wa           ni   –    ra

wit     pur -wa        ma –   dya       wa       –  sa  –    na

5        5       5         5  .    5 6 1 .   5.3 2 3 .   1.3 2 1 6 5 6.5.0

kang  da –  di       kem  –  bang      ing            la        –    thi

sem –  bah  nu  –  wun   kun-         juk           Gus    –      ti

Dhandhanggula Kayut           ( Pelok Pt Bem )

.        .          .        .         .          .         .           .         .          .

1       1         1       1   .     1         2        2          2        2         2.0

Sa –  yek –  ti –   ne      wong  tu –    mi –    tah     u   –    rip

Bo – bok    pi –  tu       man-  ca  –   war –  na      neng – gih

.         .   .   .       .        .

2        2 .1 2 3        1 .    6       5      5        5      5 .    5.0

Yen   pi –        ne –  tang tan    da – ngu   la –  mi –  nya

Ma –  nung –   ga  –  ling  cah – ya  kang su –   mu – nar,

.          .         .        .          .            .        .   .  .

1         2        2       2    .    1          1       1. 2 1 6.5.0

be –    ba –  san   mung  mam – pir   ngom –    be

ne –    la –   ki     ka  –    dya     ang – ga     –    ne

.            .         .        .         .  .  .       .   .

6       1          1   .    1       1        1.2 3 2.1.0

pi  –  nang – ka      ti –    tah      i      –     pun

De – wi       Ra –   tih    sa –      tu    –     hu

6         5        6          2 1 .     1          1        1       1 6 6.1.0

kang  mur – beng    rat        kang   Ma – ha     su   –  ci

a   –   lang – a  –      lang      go –    dhong ke – lu   –  wih

1          2          2    .    2        2       2       2.0

ya        kang Ma –    ha     ku –  wa –  sa

Leng – gah   I    –     ra     sang  Ret – na,

1        6 1         2 3 .    1.21 6.5.0

Ma – ha     a  –    sih        tu    –     hu

Pe –  nga – jab    sa   –     tu     –    hu

1       2        2        2   .     2       2        2         2.0

ti  –   ni  –  tah     i    –   ra     neng  do  –  nya

Pa –  nu –  lak  –  e       sam – be     ka  –   la

1      2.12 3     1  .   3      5      5      5   .   5       5      5.65 3.2.0

di –  pun    da – dar  se –  pi –  ra    ngge-ni –  ra     bek  –  ti

Si – ni    –  ram glis  se – kar  se –  ta  –  man  kang wa –   rih

5          6        1   .    1         1       1.65 6.1.0

mring Al –   lah     Gus – ti       ni   –     ra

Ra –    ha –   yu     Sla –  met    gan –     car

13

Dhandhanggula Kanyut ( Pelok Pt Bem )

.          .         .        .         .         .        .        .        .        .

1         1        1       1   .    1        2       2       2       2       2.0

A  –    na      ki  –   dung   ke  –  ka  – dang   per – ma – di

.          .  .  .      .        .

2        2.1 2 3      1   .    6       5       5       5       5   .    5.0

a  –    mong      tu – wuh    ing    ku –  wa –  sa  –   ni  –  ra

.         .        .         .         .         .        .  .  .

1         2       2       2    .    1        1       1.2 1 6.5.0

nga –  nak  –  a –  ke       sa –   cip  –   ta      –    ne.

.          .         .         .         .  .  .       .   .

6          1         1    .    1        1        1.23 2.1.0

Ka  –    kang   ka  –   wah     pu –   ni       –   ku

6        5        6          2 1 .     1        1        1       1 6 6.1.0

Kang  ru –   mek  –   sa           ing      a –     wak  ma  –  mi

1        2         2    .     2       2        2       2.0

a  –     ne  –    kak  –   a   –   ken    se –   dya ,

1        6 1        2 3 .    1.21 6.5.0

pan    ka  –   wu –   sa    –     ni  –      pun

1        2        2         2    .    2       2         2       2.0

a  –    dhi      a    –    ri    –   a –     ri        i  –     ka

1       2.12 3     1   .   3     5     5     5    .   5      5     5.65 3.2.0

kang  ma  –   yu – ngi   ing   la – ku   ku   –  wa – sa – ne  –    ki.

5         6       1     .     1       1       1.65 6.1.0

nge –   nak – a   –     ken    pe –  nga   –  rah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: