Geguritan


Pawarta kang gawe bungah
Dening Suwardanijaya
Njinggleng apa kang dadi pratadaning jaman
Kumbuling kadurakan wus ngambra-ambra
Manungsa kadya ilang rasa kamanungsane
Uripe kadya wis padha ketranjingan setan
Gawe susah lan pepati dioglengake
Tegel-tegele marang sedulur dhewe !
Kuwi terus nalare kepriye ?
Apa sejatine kang sira goleki
Apa sira mung ngluru bandha kadonyan ?
kang dhatan aji ing besuke ?
Ngapa ora padha ngudi dalan padang ?
Ngapa sira tumindak besik dadine isin ?
Geneya sira serik marang wong rukun ?
Apa iki wis dadi pepesthening kodrat ?
Yen padha eling urip, kadya mampir ngombe
Kudune ngumbar angkara padha dibrastha
Dunungen bener ora mung thenger-thenger
Wong jahat padha mungkang pangkat
Apa ngerti Urip tan sande tan bisa suwala
Sira bakal ngerti wohing urip
Mula padha telengna !
Galo Sang Pamartaning jagad wis rawuh
Rawuhe amarga nangisi sira !
Apa Sira ora padha krasa ditresnani ?
Panjenengane kang ngasta katentreman
Galo Kratoning Allah wus cedak
Hiya kratoning katentreman jati
Dununge bener benering bener
Aja sasar susur nuruti lakuning rasa
Mula sira dipadha elinga
Sira iku wis diparingi urip
Supaya sira bisa hanguripi uripe
Awit Sira kabeh iku nunggal urip
Jer urip iku dununging Panjenengane
Panjenengane kang manunggal marang sira
Mula sapa kang gelem nunggal Panjenengane
Bakal nampa apa kang diwartakake
Rahayu kang padha nampa Panjenengane

Ngayogja 14 Desember 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: